Что случилось с Путиным?


Èçáðàííûé ïðåçèäåíòîì Ðîññèè Âëàäèìèð Ïóòèí ïðèíÿë ó÷àñòèå â ðàáîòå Âíåî÷åðåäíîãî ñåäüìîãî çàñåäàíèÿ Ñîâåòà ðóêîâîäèòåëåé îðãàíîâ áåçîïàñíîñòè è ñïåöèàëüíûõ ñëóæá ñòðàí ÑÍÃ.Президент России Владимир Путин не появлялся на публике с 5 марта, а запланированный визит российского лидера в Казахстан был отменен. По данным источников Reuters – из-за болезни. Внезапное исчезновение Путина многих заставило задуматься о том, какие процессы происходят сейчас за кремлевскими стенами. О версиях того, что случилось с российскими президентом, „ГОРДОН” поговорил с политологами и экспертами.

(Citeşte şi: )

Reclame

2 gânduri despre „Что случилось с Путиным?”

Răspunde decent ...

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s